Disclaimer voor SportsMoss

SportsMoss (Kamer van Koophandel: 82639663), hierna te noemen SportsMoss, verleent u hierbij toegang tot www.sportsmoss.com (“de Website”).

SportsMoss behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

SportsMoss spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SportsMoss.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SportsMoss nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij SportsMoss.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SportsMoss, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Disclaimer for SportsMoss

SportsMoss (Chamber of Commerce: 82639663), hereinafter referred to as SportsMoss, hereby gives access to www.sportsmoss.com (“the Website”).

SportsMoss reserves the right at any time to modify or remove parts without notice.

Limited liability

SportsMoss is committed to updating and / or updating the content of the Website as often as possible. Despite this care and attention, content may be incomplete and / or incorrect.

The materials offered on the Website are offered without any warranty or claim for accuracy. These materials may change at any time without prior notice from SportsMoss.

In particular, all prices on the Website are subject to type and programming errors. No liability is accepted for the consequences of such errors. No agreement is made based on such errors.

SportsMoss can never accept liability for web sites or services provided by third parties.

Royalty

All intellectual property rights regarding the materials are at SportsMoss.

Copying, distribution and any other use of these materials is not permitted without the written permission of SportsMoss, except as otherwise provided for in compulsory law (such as copyright law) unless otherwise specified by specific materials.

Other

This disclaimer may change from time to time.